Porozumienie o powołaniu

Porozumienie o powołaniu

Warmińsko-Mazurskiego Klastra RAZEM CIEPLEJ

 

 zawarte w dniu 18 grudnia 2007 roku w Olsztynie  pomiędzy następującymi Stronami:

 

1) Województwem Warmińsko - Mazurskim reprezentowanym przez:

      Zarząd Województwa w imieniu którego działają:

      a) Marszałek Województwa                   -    Jacek Protas

      b) Członek Zarządu Województwa        -    Jarosław Marek Słoma

2) Gminą Miasta Olsztyn, 10-101 Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta - Czesława Jerzego Małkowskiego, 

3) Gminą Miasta Barczewo, 11-010 Barczewo, Plac Ratuszowy 1, reprezentowaną przez Burmistrza Barczewa - Lecha Jana Nitkowskiego,  

4) Gminą Miasta Bartoszyce, 11-200 Bartoszyce, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Bartoszyce – Krzysztofa Nałęcza,

5) Gminą Miasta Działdowo, 13-200 Działdowo, ul. Zamkowa12, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Działdowo – Bronisława Mazurkiewicza,     

6) Gminą Miasta Iława, 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Iława – Włodzimierza Ptasznika,

7) Gminą Miasta Korsze, 11-430 Korsze, ul. Mickiewicza 13, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Korsze - Ryszarda Ostrowskiego,

8) Gminą Miasta Morąg, 14-300 Morąg, ul. 11 Listopada 9, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Morąga - Tadeusza Zbigniewa Sobierajskiego,

9) Gminą Miasta Olsztynek,  11-015 Olsztynek,  ul. Ratusz 1, reprezentowaną przez Burmistrza Olsztynka - Mirosława Stegienko,

10) Gminą Miasta Ostróda, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Ostróda - Jana Nosewicza,

11) Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 11-010 Barczewo, ul. Wojska Polskiego 15,

      KRS 0000180358, reprezentowanym przez  Prezesa - Janusza Sturlisa,

12) Wodociągowo – Ciepłowniczą Sp. z o. o. „COWIK”, 11-200 Bartoszyce,

ul. Limanowskiego 1, KRS 0000063462, reprezentowaną przez Prezesa – Alfreda Lewickiego,

13) Przedsiębiorstwem Ciepłowniczym Sp. z o. o., 13-200 Działdowo, ul. Malewskiej 1b,

 KRS 0000092927, reprezentowanym przez Prezesa - Sławomira Karczewskiego,

14) Energetyką Cieplną Sp. z o. o w Iławie, 14-200 Iława, ul. Wojska Polskiego 23,

KRS 0000015562, reprezentowaną przez  Dyrektora -  Witolda Krauze,

15) Komunalną Energetyką Cieplną „Komec” Sp. z o. o., 11-400 Kętrzyn, ul. Górna 8,

KRS 0000118512, reprezentowaną przez Prezesa - Tadeusza Taraszkiewicza,

16) „KORPEC” Energetyką Cieplną Sp. z o. o., 11-430 Korsze, ul. Wolności 19a,

      KRS  0000121838, reprezentowaną przez Prezesa - Jana Adamowicza,

17) Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., 14-300 Morąg, ul. Przemysłowa 20, KRS 0000071210, reprezentowanym  przez  Prezesa - Tadeusza Sobkowiaka,

18) Miejską Energetyką Cieplną Sp. z o. o., 11-700 Mrągowo, Osiedle Parkowe 2,

      KRS 0000082783, reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu - Zbigniewa Kaszałowicza,

19) Przedsiębiorstwem Usługowym Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 13-100 Nidzica,

      ul. Kolejowa 17, KRS 0000143949, reprezentowanym przez Prezesa - Stefana Burka,

20) Zakładem Gospodarki Komunalnej, 11-015 Olsztynek, ul. Górna 1, reprezentowanym przez Dyrektora - Mirosława Króla,

21) Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., 14-100 Ostróda, ul. Piłsudskiego 21, KRS 0000129011, reprezentowanym przez Dyrektora Zarządu - Cezarego Peca,

22) Warmińsko - Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., 10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Bożenę Cebulską,

23) Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim, 10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 2, reprezentowanym przez:

- Rektora – prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego,

- Prorektora ds. Studenckich – prof. dr hab. Janusza Piechockiego,

24) Miejskim  Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej  Sp. z o. o., 10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 46, KRS 0000072800, reprezentowanym przez Prezesa – Bogusława Szwedowicza,

zwanymi dalej Partnerami.

PREAMBUŁA

Pragnąc przyczynić się do podniesienia konkurencyjności sektora usług ciepłowniczych, głównie w zakresie nowych, innowacyjnych, rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych w ciepłownictwie oraz dywersyfikacji działalności, polepszających oferowane produkty, jak również produkty nowe, a także do postrzegania Regionu Warmii i Mazur jako ważnego w Polsce ośrodka produkcji i dystrybucji energii cieplnej, przyjaznej dla środowiska naturalnego i społeczeństwa, wykorzystującej coraz powszechniej jako źródło energii Odnawialne Źródła Energii, uznając potrzebę integracji i współpracy firm tej branży, pragnąc wykorzystać możliwości związane z działaniem wojewódzkim 1.1.4. „Budowa  i rozbudowa Klastrów o znaczeniu lokalnym  i regionalnym”, a także widząc potrzebę wypracowania „Strategii dla branży ciepłowniczej w województwie warmińsko-mazurskim”, Partnerzy przystępują do Porozumienia o następującej treści:

 Cel i przedmiot współpracy

§1

Przedmiotem porozumienia jest powołanie do życia Inicjatywy Klastra pod nazwą Warmińsko - Mazurski Klaster RAZEM CIEPLEJ, zwanego dalej Klastrem.

 

§ 2

Celem współpracy jest realizacja wspólnie przyjętych działań zmierzających do rozwoju sektora ciepłowniczego w regionie Warmii i Mazur z uwzględnieniem idei Klastra zawartej   w preambule niniejszego Porozumienia.

 

Struktura organizacyjna

§ 3

Strukturę organizacyjną Klastra tworzą: Rada Klastra, Koordynator oraz Partnerzy Porozumienia.

 

Rada Klastra

§ 4

 1. Partnerzy Porozumienia powołują Radę Klastra zwaną dalej Radą.
 2. Do zakresu kompetencji Rady należy przede wszystkim:

1). ustalanie kierunków wspólnych działań,

2). zatwierdzanie planu zadań,

3). nadzorowanie działań podejmowanych przez Koordynatora,

4). przyjmowanie nowych członków Porozumienia /Partnerów/,

5). ustalenie regulaminu pracy Rady,

6). podejmowania decyzji w sprawie zmiany formy prawnej Klastra,

7). zatwierdzanie projektów do realizacji,

8). ustalanie rocznych planów pracy,

9). zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Klastra,

10). podejmowanie decyzji w sprawie powoływania organów doradczych, zespołów roboczych, których zadaniem jest merytoryczne wspieranie Rady.

 1. Każdy Partner ma prawo wyznaczyć jedną osobę jako członka Rady, o czym powiadamia pisemnie Koordynatora.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Koordynator.
 3. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Koordynatora co najmniej dwa razy do roku.
 4. Koordynator ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek co najmniej czterech członków Rady.

 

Koordynator

§ 5

 1. W celu zapewnienia właściwej realizacji Porozumienia Partnerzy zgodnie ustalają, że Koordynatorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Olsztynie.
 2. Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim:

1). inicjowanie i przedstawianie propozycji projektów dla Klastra,

2). obsługa bieżąca i zarządzanie działaniami określonymi przez Radę,

3). organizacja posiedzeń Rady,

4). przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności Klastra,

5). inne działania określone uchwałami Rady.

 1. Koordynator jest upoważniony do reprezentowania Klastra.

 

Zadania Partnerów

§ 6

 1. Główne zadania Partnerów to przede wszystkim:

1). inicjowanie, przedstawianie propozycji projektów oraz przystępowanie do poszczególnych zadań przyjętych przez Radę,

2). uczestnictwo w spotkaniach Partnerów Porozumienia,

3). promocja inicjatywy klastrowej.

 1. Każdy z Partnerów zobowiązuje się do wykonywania zadań z należytą starannością.

 

Realizacja założeń Porozumienia

§ 7

 1. Konkretne działania oraz sposób ich realizacji wynikające z wypełniania postanowień niniejszego Porozumienia, jak również warunki realizacji wspólnych przedsięwzięć będą każdorazowo wzajemnie uzgadniane w czasie roboczych spotkań, organizowanych w terminie ustalonym przez Partnerów lub w drodze wymiany korespondencji i realizowane w ramach odrębnych umów.
 2. Zakres planowanej współpracy nie jest ograniczony. Każda nowa, przyjęta przez większość, inicjatywa może stać się przedmiotem współpracy.

 

Zasady finansowe

§  8

 1. Niniejsze Porozumienie nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych.
 2. W razie powstania zobowiązań finansowych, podczas realizacji niniejszego Porozumienia, ich zakres i wysokość będą regulowały odrębne umowy.

 

Poufność

§ 9

 1. Wszelkie informacje ujawnione przez Partnerów mogą być wykorzystane tylko w zakresie i w celu w jakim zostały ujawnione przez Partnera chyba, że Partner ten oświadczy inaczej.
 2. Każdy z Partnerów ma prawo opatrzyć każdą informację przez siebie ujawnianą klauzulą „poufne”. W takim przypadku Partnerzy zobowiązują się przestrzegać tej poufności zgodnie z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

Wykluczenie Partnera

§ 10

 1. Partner może zostać wykluczony z Porozumienia na podstawie zgodnego pisemnego oświadczenia wszystkich pozostałych Partnerów.
 2. Przyczyną wykluczenia Partnera może być sytuacja, w której dalsze uczestnictwo danego partnera jest niezasadne z punktu widzenia pozostałych Partnerów lub zagraża realizacji celów Porozumienia, a w szczególności:

1). działanie lub zaniechanie danego Partnera stanowi lub powoduje istotne naruszenie postanowień niniejszego Porozumienia, bądź ustaleń podjętych przez Radę Klastra, a wezwanie któregokolwiek z Partnerów do zaniechania naruszenia lub usunięcia skutków naruszenia pozostało bezskuteczne,

2). złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub o wszczęcie postępowania naprawczego wobec danego Partnera; podjęcie uchwały lub wydanie postanowienia o likwidacji lub rozwiązaniu danego Partnera.

 

Okres współpracy

§ 11

Partnerzy ustalają okres współpracy na 8 lat z możliwością jej dalszego przedłużenia.

 

Zmiany Umowy

§ 12

Ewentualne zmiany w treści niniejszego Porozumienia wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej zgody wszystkich Partnerów.

 

Komunikacja między Partnerami

§ 13

W celu zapewnienia właściwej komunikacji Partnerów Porozumienia ustala się, że każdy z Partnerów wskaże osobę do kontaktów w sprawach realizacji Porozumienia, o czym powiadomi pisemnie  Koordynatora.

 

Postanowienia końcowe

§ 14

 1. Porozumienie może być rozwiązane w wyniku zgodnej woli Partnerów bądź w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie zobowiązań w nim zawartych. 
 2. Każdy z Partnerów ma prawo wystąpić z Porozumienia w każdym czasie za miesięcznym wypowiedzeniem złożonym Koordynatorowi na piśmie listem poleconym lub osobiście, w tym za pośrednictwem poczty kurierskiej.

 

§ 15

Tytuły poszczególnych części niniejszego Porozumienia mają charakter wyłącznie porządkowy i organizacyjny i nie mogą być podstawą dokonywania jakichkolwiek interpretacji niniejszego Porozumienia.

 

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy wynikające z prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz z przepisów prawa unijnego.

 

§ 17

Spory powstałe w trakcie realizacji Porozumienia Partnerzy będą starali się rozwiązywać polubownie, w przeciwnym razie poddane zostaną rozstrzygnięciu  właściwego sądu powszechnego.

 

§ 18

Porozumienie sporządzono w 24 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego z Partnerów.

   Partnerzy :       

1) Województwo Warmińsko - Mazurskie:  

Jacek Protas  

Jarosław Marek Słoma

2) Gmina Miasta Olsztyn

Jerzy Czesław Małkowski

3) Gmina Miasta Barczewo

Lech Jan Nitkowski

4) Gmina Miasta Bartoszyce

Krzysztof Nałęcz 

5) Gmina Miasta Działdowo

Bronisław Mazurkiewicz

6) Gmina Miasta Iława

Włodzimierz Ptasznik

7) Gmina Miasta Korsze

Ryszard Ostrowski

8) Gmina Miasta Morąg

Tadeusz Zbigniew Sobierajski

9) Gmina Miasta Olsztynek 

Mirosław Stegienko

10) Gmina Miasta Ostróda

Jan Nosewicz

11) Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Barczewo:

Janusz Sturlis

12) Wodociągowo – Ciepłownicza Sp. z o. o. „COWIK”, Bartoszyce:

Alfred Lewicki

13) Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o. o., Działdowo:

Sławomir Karczewski

14) Energetyka Cieplna Sp. z o. o., Iława:

Witold Krauze

15) Komunalna Energetyka Cieplna „Komec” Sp. z o. o., Kętrzyn:

Tadeusz Taraszkiewicz

16) „KORPEC” Energetyka Cieplna Sp. z o. o., Korsze:

Jan Adamowicz

17) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., Morąg:

Tadeusz Sobkowiak

18) Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o., Mrągowo:

Zbigniew Kaszałowicz

19) Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., Nidzica:

Stefan Burek

20) Zakład Gospodarki Komunalnej, Olsztynek:

Mirosław Król

21) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., Ostróda:

Cezary Pec

22) Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Olsztyn:

Bożena Cebulska

23) Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, Olsztyn:

Ryszard Górecki

Janusz Piechocki

24) Miejskie  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Sp. z o. o., Olsztyn:

Bogusław Szwedowicz


Członkowie – Partnerzy, którzy przystąpili do Porozumienia o powołaniu Warmińsko-Mazurskiego Klastra RAZEM CIEPLEJ po 18 grudnia 2007r.:

25. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „TERMEX” Sp. z o.o., Szczytno 12-100, ul. Gen. Władysława Andersa,

26. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Dobre Miasto 11-040, ul. Olsztyńska 19,

27. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,11-500 Giżycko ul. Szarych Szeregów   

      13,

28. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., w Białej Podlaskiej 21-500 Biała  

      Podlaska, ul. Pokoju 26,

29. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka

      14, 18-400 Łomża

30. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr,15-441 Białystok, ul. Spółdzielcza 8,

31. KPEC Karczew Sp. z o.o,.05-480 Karczew, ul. Ciepłownicza 1

32. WIKLAN Sp.  z o.o.,. 18-414 Nowogród, ul. Łomżyńska 20Województwo, podlaskiePanel logowania

do góry
Wszystkie prawa zastrzezone 2010
Projekt i wykonanie: 2inspired