Cel projektu

Cel ogólny, cele szczegółowe Projektu i zgodność z celami PO RPW

Głównym celem projektu jest rozwój powiązania kooperacyjnego pomiędzy podmiotami działającymi w branży usług ciepłowniczych, jakim jest Warmińsko-Mazurski Klaster RAZEM CIEPLEJ. Sektor energetyczny jest sektorem strategicznym zarówno dla bezpieczeństwa państwa, jak i regionu, a co za tym idzie wywiera znaczący wpływ na rozwój gospodarki krajowej, stymulując jej efektywne funkcjonowanie oraz tworząc racjonalne podstawy gospodarcze całego systemu państwowego. Z przeprowadzonych analiz branży wynika, że istnieje bardzo duży potencjał rozwoju powiązania umożliwiający  włączenie wielu kolejnych podmiotów w jego strukturę.

Przedsiębiorstwa energetyki cieplnej działają obecnie w warunkach rynkowych zasadniczo odmiennych od sytuacji, w której znajdowały się w latach poprzednich. Zmuszone są one do dywersyfikacji działań, wdrażania nowych produktów i usług, co uwarunkowane jest głównie z rosnącą konkurencyjnością rynku energetyki cieplnej. Jedną z istotnych przesłanek podejmowania nowatorskich działań jest konieczność dywersyfikacji produktowej prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetyki cieplnej. Związane jest to zarówno ze zjawiskiem różnicowania źródeł energii cieplnej, jak również jest reakcją na aktywne działania firm konkurencyjnych, które wkraczają na rynek wytwarzania i dostaw energii cieplej.

W konsekwencji, działanie w warunkach konkurencji wymaga znacznie odmiennych niż dotychczas umiejętności i kompetencji w zakresie aktywnych zachowań rynkowych. Uzasadnienie znajduje przy tym współdziałanie komunalnych przedsiębiorstw energetyki cieplnej, nie tylko poprzez wymianę doświadczeń, ale również podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, które wykraczają skalą poza ramy działania pojedynczej jednostki biznesowej.

Głównym celem powołania Warmińsko-Mazurskiego Klastra RAZEM CIEPLEJ było m.in. prowadzenie wspólnych działań w zakresie wdrażania nowych produktów, aktywności promocyjnej i dystrybucji przedsiębiorstw energetyki cieplnej. Wymaga to nie tylko innowacyjności w zakresie podejmowanej aktywności produktowej i promocyjnej, ale również  koordynacji tych działań na poziomie klastra jako całości. Dzięki podjęciu takich wspólnych i skoordynowanych działań przedsiębiorstwa wchodzące w skład Klastra będą miały możliwość zwiększenia poziomu swojej konkurencyjności i dostosowania kompetencji marketingowych do wymogów współczesnego rynku.

Projekt przyczynia się do realizacji celu działania I.4.3 PO RPW, jakim jest zbudowanie stałej platformy kooperacji pomiędzy regionami Polski Wschodniej w współpracy międzyregionalnej. Świadczą o tym następujące przesłanki:

1) Głównym celem Projektu jest rozwój powiązania kooperacyjnego, działającego obecnie na terenie trzech z pięciu województw Polski Wschodniej, oraz sukcesywne włączanie w struktury Klastra kolejnych podmiotów. Przesłanka ta wykazuje zgodność z celem strategicznym polityki rozwoju Polski Wschodniej, jakim jest wzrost poziomu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej tego obszaru. Ponadto wpisuje się on w cel Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSRO) – „Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej”.

2) Projekt  przyczynia się do podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej województw wschodnich m.in. poprzez działanie w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz rozwój przedsiębiorczości.

3) Zgodnie z Celem 1 PO RPW efektem realizacji Projektu jest zbudowanie stałej platformy kooperacji pomiędzy regionami Polski Wschodniej, rozwój i dyfuzja przedsięwzięć innowacyjnych, a także podjęcie wspólnych działań promocyjnych w obszarze gospodarki oraz rozwoju współpracy międzyregionalnej.

4) Dzięki realizacji Projektu, w tym nawiązaniu bliższych związków pomiędzy regionalnymi i zagranicznymi organizacjami, firmami i instytucjami, możliwe będzie zwiększenia inwestycji zewnętrznych w regionie oraz zmniejszanie dystansu dzielącego regiony od innych, wysoko rozwiniętych regionów krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Polski.

5) Zgodnie z Uszczegółowieniem Działania I.4 Promocja i współpraca - komponent współpraca w ramach Projektu podejmowane będą działania ukierunkowane na podejmowanie i umacnianie współpracy między podmiotami regionalnej nauki i gospodarki oraz samorządu terytorialnego w ramach Klastra. Dzięki temu możliwy będzie rozwój procesów innowacyjnych i poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki.

Celami szczegółowymi (bezpośrednimi) związanymi z realizacją Projektu i podejmowanymi działaniami będzie:

1) Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności Klastra zapewnione dzięki zakupowi wyników badań, analiz, ekspertyz.

2) Nawiązanie i utrzymanie współpracy podejmowanej z partnerami z innych krajów, z innymi klastrami, jak również z jednostkami badawczymi i naukowymi.oraz zapoznanie członków klastra z zastosowaniem nowoczesnych  technologii wykorzystywanych przez zagraniczne podmioty zapewnione dzięki organizacji zagranicznych misji branżowych.

3) Promocja Polski Wschodniej jako regionu cechującego  się zaawansowanym technologicznie i nowoczesnym ciepłownictwem.

4) Rozbudowa sieci Klastra o nowe podmioty, szczególnie inne przedsiębiorstwa z branży ciepłowniczej, branży energetycznej, producentów i dystrybutorów biomasy, systemów solarowych, instytucji okołobiznesowych.

5) Uporządkowanie ról poszczególnych podmiotów w realizacji zadań i ułatwienie ich koordynacji zapewnione dzięki opracowanie dokumentów operacyjnych Klastra.

6) Identyfikacja kierunków i działań priorytetowych dla branży.

7) Identyfikacja możliwości w zakresie wprowadzenia do oferty firm nowych produktów i usług oraz pozyskiwania nowych odbiorców zapewniona dzięki opracowaniu strategii marketingowej Klastra.

8) Wysoka jakość obsługi Partnerów Klastra i stworzenie „wizytówki Klastra”, a tym samym rozpoznawalności powiązania wśród ogółu społeczeństwa zapewnione dzięki organizacji i funkcjonowaniu Biura Klastra.

 

Cel szczegółowy 1 realizowany będzie głównie poprzez zakup wyników badań, analiz, ekspertyz. Będą to w szczególności badania dotyczące rozwoju OŹE w północno – wschodnim regionie Polski,  analiza możliwości wykorzystania zasobów i potencjałów biomasy stałej w ciepłowniach Klastra RAZEM CIEPLEJ, ekspertyzy w zakresie możliwości wdrożenia nowego paliwa stałego opartego na biomasie nieleśnej oraz opartego wyłącznie na roślinach energetycznych, ekspertyzy zawierającej analizę możliwości wdrożenia kolektorów słonecznych, ekspertyza w zakresie możliwości akumulacji źródeł energii cieplnej i elektrycznej oraz opracowanie innowacyjnych rozwiązań w celu ograniczenia emisji CO2 do atmosfery przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ograniczenie strat ciepła w kotłach wodnych i sieciach kanałowych i napowietrznych  w zakładach ciepłowniczych. Badania te z racji swojej złożoności, kompleksowości i wymagań czasowych realizacji prowadzone będą przez cały okres trwania projektu. Mierzenie osiągnięcia celu opierać się będzie na ustaleniu liczby badań, ekspertyz i analiz zleconych i opracowanych w ramach projektu. W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 13 analiz (będą one prowadzone przez cały okres trwania projektu, a przekazanie wyników analiz nastąpi w latach 2011 i 2012), 2 badania (będą one prowadzone w latach 2010 i 2011)  oraz 12 ekspertyz (będą one wykonane w latach 2010 i 2012). Na podstawie posiadanego doświadczenia Wnioskodawcy w realizacji podobnego typu projektów oraz z aktualnie przeprowadzonych analiz wynika, że cel ten jest realny do osiągnięcia.

Cel szczegółowy 2 realizowany będzie poprzez organizację zagranicznych misji branżowych, jak również spotkań tematycznych członków klastra. Przez cały okres trwania projektu zaplanowano sześć misji branżowych (organizowanych po 2 w latach 2010, 2011 i 2012) oraz 13 spotkań tematycznych (organizowanych raz na kwartał przez cały okres trwania projektu). Miarą stopnia realizacji celu będzie również  liczba jednostek naukowych zaangażowanych w realizację projektu (2 przez cały okres realizacji projektu) oraz liczba instytucji otoczenia biznesu zaangażowanych w powiązanie kooperacyjne (2 przez cały okres realizacji projektu). Na podstawie posiadanego doświadczenia Wnioskodawcy w realizacji podobnego typu projektów oraz z aktualnie przeprowadzonych analiz wynika, że cel ten jest realny do osiągnięcia.

Cel szczegółowy 3 realizowany będzie poprzez zorganizowanie akcji promocyjnej, trwającej przez cały okres trwania projektu. Mierzenie tego celu odbywać się będzie poprzez liczbę  zorganizowanych w ramach projektu akcji promocyjnych (1 akcja prowadzona przez cały okres realizacji projektu), liczbę zorganizowanych konferencji (3 konferencje zorganizowane w latach 2009, 2011 i 2012), liczbę stworzonych stron WWW (1 strona stworzona w 2009r.), liczbę interaktywnych folderów wielojęzycznych (polski, włoski, francuski, angielski, niemiecki) (500 sztuk rozprowadzanych przez cały okres trwania projektu), liczbę ulotek i plakatów (tworzonych przez cały okres trwania projektu, oszacowanych na poziomie 1000 sztuk), liczbę artykułów sponsorowane w prasie branżowej (publikowanych po 2 rocznie w latach 2010, 2011 i 2012) oraz liczbę materiałów promocyjnych tj. standy, długopisy, teczki, pamięci USB, torby ekologiczne (rozdysponowywanych przez cały okres trwania projektu, oszacowanych na poziomie 200 sztuk). Na podstawie posiadanego doświadczenia Wnioskodawcy w realizacji podobnego typu projektów oraz z aktualnie przeprowadzonych analiz wynika, że cel ten jest realny do osiągnięcia.

Cel szczegółowy 4 realizowany będzie poprzez następujące działania trwające przez cały okres realizacji projektu: promocja projektu, spotkania tematyczne członków klastra (13 spotkań tematycznych organizowanych raz na kwartał przez cały okres trwania projektu), seminaria (organizowane raz na kwartał w 2010r). prowadzenie biura klastra (utworzonego w 2009r. a funkcjonującego przez cały okres trwania projektu), w tym podróże służbowe np. w celu prowadzenia rozmów w siedzibie potencjalnych członków klastra. Cel ten będzie mierzony również poprzez liczbę  zorganizowanych w ramach projektu akcji promocyjnych (1 akcja prowadzona przez cały okres realizacji projektu), liczbę zorganizowanych konferencji (3 konferencje zorganizowane w latach 2009, 2011 i 2012), liczbę stworzonych stron WWW (1 strona stworzona w 2009r.), liczbę interaktywnych folderów wielojęzycznych (polski, włoski, francuski, angielski, niemiecki) (500 sztuk rozprowadzanych przez cały okres trwania projektu), liczbę ulotek i plakatów (tworzonych przez cały okres trwania projektu, oszacowanych na poziomie 1000 sztuk), liczbę artykułów sponsorowane w prasie branżowej (publikowanych po 2 rocznie w latach 2010, 2011 i 2012) oraz liczbę materiałów promocyjnych tj. standy, długopisy, teczki, pamięci USB, torby ekologiczne (rozdysponowywanych przez cały okres trwania projektu, oszacowanych na poziomie 200 sztuk). Liczba przedsiębiorstw zaangażowanych w powiązanie kooperacyjne będąca również wskaźnikiem realizacji tego celu będzie systematycznie rosła, od poziomu 12 przedsiębiorstw w 2009 roku do co najmniej 20 w roku 2012.  Na podstawie posiadanego doświadczenia Wnioskodawcy w realizacji podobnego typu projektów oraz z aktualnie przeprowadzonych analiz wynika, że cel ten jest realny do osiągnięcia.

Cele 5, 6 i 7 realizowane będą poprzez opracowanie dokumentów operacyjnych Klastra, tj. „Strategia rozwoju i współpracy Klastra” oraz „Strategia marketingowa Klastra”. Strategia rozwoju i współpracy Klastra” zostanie opracowana w 2010 roku, natomiast  „Strategia marketingowa Klastra” będzie opracowana w roku 2011. Opracowane dokumenty będą wskazywały na kierunki i działania priorytetowe dla branży oraz podmioty, które powinny lub mogą te działania realizować. Strategia będzie również inspirować i pozwalać identyfikować się firmom i innym podmiotom klastra z zaproponowanymi celami i działaniami, zwiększając szanse na ich realizację. Strategia marketingowa pozwoli zidentyfikować możliwości w zakresie wprowadzenia do oferty firm nowych produktów i usług oraz pozyskiwania nowych odbiorców. Cel ten będzie mierzony poprzez liczbę opracowanych strategii (2 strategie opracowane w 2010 i 2011 roku). Na podstawie posiadanego doświadczenia Wnioskodawcy w realizacji podobnego typu projektów oraz z aktualnie przeprowadzonych analiz wynika, że cel ten jest realny do osiągnięcia.

Cel 8 będzie realizowany poprzez organizację i funkcjonowanie Biura Klastra, w tym zatrudnienie pięciu osób (Dyrektora Biura, Asystenta Dyrektora Biura, Specjalisty ds. organizacyjnych, Specjalisty ds. informatyzacji oraz Specjalisty ds. funduszy UE i współpracy z jednostkami naukowymi), wynajęcie powierzchni biurowej, zakup środków trwałych przeznaczonych do użytku na czas realizacji Projektu, ponoszenie kosztów związane z podróżami służbowymi, zakupem materiałów biurowych, usług pocztowych i teleinformatycznych. Cel ten będzie realizowany przez cały okres trwania projektu, a mierzony poprzez liczbę uruchomionych i prowadzonych Biur Klastra. Na podstawie posiadanego doświadczenia Wnioskodawcy w realizacji podobnego typu projektów oraz z aktualnie przeprowadzonych analiz wynika, że cel ten jest realny do osiągnięcia.

Szczegółowe rozliczenia poszczególnych celów odbywać się będzie na podstawie umów zawieranych z wykonawcami, list obecności na spotkaniach, seminariach i konferencjach, dokumentów księgowych, protokołów przekazania strategii, opracowań itp.

 

Założeniem, które było podstawą identyfikacji wskazanych celów szczegółowych były zapisy wspomnianego i szerzej opisanego w punkcie D1 raportu pt. „Uwarunkowania rozwoju struktur klastra ciepłowniczego w Polsce północno-wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego”. Wśród zagadnień raportu poruszono kwestię weryfikacji kierunków współpracy podmiotów klastra -  kierunku, w jakim powinien ewaluować proces rozwoju powiązań kooperacyjnych pomiędzy członkami klastra „Razem Cieplej”.  Z przeprowadzonych badań wynika, że:

 • większość z podmiotów klastra chciałby podążać w kierunku zwiększenia sprawności urządzeń, ograniczenia kosztów produkcji,
 • w działalności klastra powinno się kłaść nacisk na integrację środowiska ciepłowniczego i na wymianę doświadczeń,
 • istotne są następujące zagadnienia:

a) zdobywanie wiedzy z zakresu nowych technologii i rozwiązań,

b) badania, analizy, strategie, audyt technologiczny,

c) kooperacja, promocja marki,

d) ochrona środowiska, zmiana wizerunku z truciciela na przyjaznego środowisku jako dalsze wyzwanie współpracy przedsiębiorstw,

e) niezawodność – solidność dostaw ciepła, nowoczesność, oszczędność, racjonalność – jako docelowe cechy charakteryzujące firmy z sektora,

f) poszukiwanie nowych programów obniżania cen dla odbiorców, ekonomiczne działania i utrzymanie standardów ciepła,

g) wymiana doświadczeń w zakresie technicznym, szczególnie w sytuacji, gdy nie ma konkurencji pomiędzy zakładami,

h) prowadzenie badań nad nowymi technologiami i usprawnianiu już istniejących,

i) wspólne doskonalenie kadr,

j) opracowanie strategii w zakresie ograniczenie energochłonności i wzrostu sprawności,

k) budowa świadomości w zakresie potrzeby rozwoju i kooperacji.

Wszystkie powyższe kwestie były podstawą do sformułowania wskazanych celów projektu.

 

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz dzięki przeprowadzonym spotkaniom warsztatowym z przedsiębiorcami, zidentyfikowane zostały główne problemy i bariery rozwoju przedsiębiorstw wchodzących w skład klastra. Dodatkowo oparto się na wynikach raportu nt. „Uwarunkowania rozwoju struktur klastra ciepłowniczego w Polsce północno-wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego”.

Realizacja Projektu zaspokoi potrzeby grupy docelowej poprzez osiągnięcie określonych celów szczegółowych:

 • wzrost poziomu innowacyjności i poznanie zagadnień z zakresu nowoczesnych technologii oraz ich zastosowania w konkretnych uwarunkowaniach – potrzeba ta zostanie zaspokojona dzięki realizacji celu szczegółowego nr 1 Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności Klastra, co z kolei zapewnione zostanie dzięki zakupowi wyników badań, analiz, ekspertyz.
 • wzrost wiedzy na temat rynku Odnawialnych Źródeł Energii – potrzeba ta zostanie zaspokojona dzięki realizacji celu szczegółowego nr 1 Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności Klastra oraz celu szczegółowego nr 2 Nawiązanie i utrzymanie współpracy podejmowanej z partnerami z innych krajów, z innymi klastrami, jak również z jednostkami badawczymi i naukowymi.oraz zapoznanie członków klastra z zastosowaniem nowoczesnych  technologii wykorzystywanych przez zagraniczne podmioty zapewnione dzięki organizacji zagranicznych misji branżowych.
 • zwiększenie możliwości integracji członków klastra - potrzeba ta zostanie zaspokojona dzięki realizacji celu szczegółowego nr 8 Wysoka jakość obsługi Partnerów Klastra i stworzenie „wizytówki Klastra” oraz celu szczegółowego nr 4 Rozbudowa sieci Klastra o wiele nowych podmiotów, szczególnie innych przedsiębiorstw z branży ciepłowniczej, branży energetycznej, producentów i dystrybutorów biomasy, systemów solarowych, instytucji okołobiznesowych. 
 • niski poziom promocji Klastra - potrzeba ta zostanie zaspokojona dzięki realizacji celu szczegółowego nr 3 Promocja Polski Wschodniej jako regionu cechującego  się zaawansowanym technologicznie i nowoczesnym ciepłownictwem.
 • brak sprecyzowanych kierunków rozwoju klastra, w tym możliwości pozyskiwania nowych odbiorców, wprowadzania nowych produktów i usług do oferty firm - potrzeba ta zostanie zaspokojona dzięki realizacji celu szczegółowego nr 5 Uporządkowanie ról poszczególnych podmiotów w realizacji zadań i ułatwienie ich koordynacji zapewnione dzięki opracowanie dokumentów operacyjnych Klastra, celu szczegółowego nr 6 Identyfikacja kierunków i działań priorytetowych dla branży zapewnione dzięki zakupowi wyników badań, analiz, ekspertyz oraz celu szczegółowego nr 7 Identyfikacja możliwości w zakresie wprowadzenia do oferty firm nowych produktów i usług oraz pozyskiwania nowych odbiorców zapewniona dzięki opracowaniu strategii marketingowej Klastra.
 • stworzenie odpowiedniego zaplecza technicznego i kadrowego – Biura Klastra - potrzeba ta zostanie zaspokojona dzięki realizacji celu szczegółowego nr 8 Wysoka jakość obsługi Partnerów Klastra i stworzenie „wizytówki Klastra”, a tym samym rozpoznawalności powiązania wśród ogółu społeczeństwa zapewnione dzięki organizacji i funkcjonowaniu Biura Klastra

Realizacja Projektu jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy grupy docelowej i ma za zadanie zaspokojenie wszystkich zidentyfikowanych potrzeb tejże grupy.

 

Realizacja projektu wpływa pozytywnie na osiąganie wskaźników charakteryzujących 1 Priorytet  Nowoczesna Gospodarka Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, tj.:

 1. Liczba utworzonych miejsc pracy netto,
 2. Liczba projektów współpracy między instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami.

 

Dzięki utworzeniu i prowadzeniu Biura Klastra zostaną stworzone 2 nowe stanowiska pracy, na których zostaną zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę na pełen etat. Dodatkowo utworzonych zostanie 6 stanowisk pracy, na których zatrudnione osoby będą pracować na podstawie umowy zlecenia.

Natomiast poprzez realizację zadania związanego z zadaniem 5, w ramach którego przewiduje się zakup wyników badań, analiz, ekspertyz Projekt przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika liczby projektów współpracy między instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami.

 

Wskaźniki rezultatu Projektu oraz ich związek z planowanymi działaniami oraz osiąganymi celami są następujące:

1. Liczba nowych miejsc pracy – 2 stanowiska, wynikające z realizacji Zadania 1, jakim jest Organizacja i funkcjonowanie Biura Klastra, a przyczyniającym się do realizacji celu „Wysoka jakość obsługi Partnerów Klastra i stworzenie „wizytówki Klastra”.

2. Liczba zaangażowanych pracowników naukowych – 74 osoby, według tytułów naukowych: 24 profesorów, 36 doktorów i 14 magistrów, wynikających z realizacji Zadania 5 „Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności klastra przez zakup wyników badań, analiz, ekspertyz” a przyczyniającym się do realizacji celów „Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności Klastra zapewnione dzięki zakupowi wyników badań, analiz, ekspertyz” oraz „Identyfikacja kierunków i działań priorytetowych dla branży” oraz Zadania 4 „Opracowanie dokumentów operacyjnych Klastra, w tym „Strategii rozwoju i współpracy Klastra” oraz „Strategii marketingowej Klastra” przyczyniającego się do realizacji celów: „Uporządkowanie ról poszczególnych podmiotów w realizacji zadań i ułatwienie ich koordynacji zapewnione dzięki opracowanie dokumentów operacyjnych Klastra” oraz „Identyfikacja możliwości w zakresie wprowadzenia do oferty firm nowych produktów i usług oraz pozyskiwania nowych odbiorców”.

3. Liczba osób korzystających ze strony internetowej – 5000 osób, wynikająca z Zadania 3 „Promocja i pozyskiwanie nowych członków Klastra, identyfikowanie nowych inicjatyw klastrowych, w tym stworzenie strony internetowej na potrzeby rozwoju klastra, a przyczyniająca się do realizacji celu „Promocja Polski Wschodniej jako regionu cechującego  się zaawansowanym technologicznie i nowoczesnym ciepłownictwem”.

4. Liczba osób uczestniczących w spotkaniach – 520 osób, wynikająca z Zadania 3 „Promocja i pozyskiwanie nowych członków Klastra, identyfikowanie nowych inicjatyw klastrowych, w tym spotkania, konferencje”, a przyczyniająca się do realizacji celów: „Rozbudowa sieci Klastra o wiele nowych podmiotów, szczególnie innych przedsiębiorstw z branży ciepłowniczej, branży energetycznej, producentów i dystrybutorów biomasy, systemów solarowych, instytucji okołobiznesowych”, „Uporządkowanie ról poszczególnych podmiotów w realizacji zadań i ułatwienie ich koordynacji” oraz „Identyfikacja kierunków i działań priorytetowych dla branży”.

5. Liczba osób uczestniczących w zagranicznych misjach branżowych – 120 osób, wynikająca z Zadania 2 „Organizacja zagranicznych misji branżowych”, a przyczyniająca się do realizacji celu „Nawiązanie i utrzymanie współpracy podejmowanej z partnerami z innych krajów, z innymi klastrami, jak również z jednostkami badawczymi i naukowymi oraz zapoznanie członków klastra z zastosowaniem nowoczesnych technologii wykorzystywanych przez zagraniczne podmioty”.

6. Liczba osób uczestniczących w konferencjach – 180 osób, wynikająca z Zadania 3 „Promocja i pozyskiwanie nowych członków Klastra, identyfikowanie nowych inicjatyw klastrowych, w tym spotkania, konferencje”, a przyczyniająca się do realizacji celu „Promocja Polski Wschodniej jako regionu cechującego  się zaawansowanym technologicznie i nowoczesnym ciepłownictwem”. 

7. Liczba osób uczestniczących w seminariach – 120 osób, wynikająca z Zadania 3 „Promocja i pozyskiwanie nowych członków Klastra, identyfikowanie nowych inicjatyw klastrowych, w tym spotkania, konferencje”, a przyczyniająca się do realizacji celów: „Rozbudowa sieci Klastra o wiele nowych podmiotów, szczególnie innych przedsiębiorstw z branży ciepłowniczej, branży energetycznej, producentów i dystrybutorów biomasy, systemów solarowych, instytucji okołobiznesowych”, „Uporządkowanie ról poszczególnych podmiotów w realizacji zadań i ułatwienie ich koordynacji” oraz „Identyfikacja kierunków i działań priorytetowych dla branży”.

 

Opisywane rezultaty wynikają bezpośrednio z planowanych działań i odnoszą się do głównego celu Projektu, jakim jest rozwój powiązania kooperacyjnego pomiędzy podmiotami działającymi w branży usług ciepłowniczych - Warmińsko-Mazurskiego Klastra RAZEM CIEPLEJ. Potwierdzeniem dla grupy wybranych wskaźników są analizy wykonywane na potrzeby Raportu pt. „Uwarunkowania rozwoju struktur klastra ciepłowniczego w Polsce północno-wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego”przedstawione w punktach  D1 oraz początkowej części D2. Panel logowania

do góry
Wszystkie prawa zastrzezone 2010
Projekt i wykonanie: 2inspired